Språklig variation

Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder. Du använder säkert inte heller samma sorts språk i alla sammanhang. Hur du vill att andra ska uppfatta dig påverkar inte bara hur du beter dig, men också hur du använder ditt språk. Beroende på i vilket sällskap du befinner dig kan ditt uttal, din ordböjning, dina ordval och din meningsuppbyggnad skilja sig. Forskning om språkets variationer kallas för språksociologi.

När man forskar inom området sociologi generaliserar man hur olika gruppers språk skiljer sig åt. Man beskriver ett slags medelvärde för en grupp. Det är alltså inte skrivet i sten att man uttrycker sig på ett visst sätt för att man tillhör en viss grupp. Hur grupper väljer att uttrycka sig skiftar också över tid.

Dialekt


Dialekter är skillnader i språket som beror på var i landet man befinner sig. Värmländska, göteborgska och stockholmska är exempel på dialekter. Institutionen för språk och folkbildning har skrivit ett dokument fyllt av information om just dialekter. Klicka på länken för att läsa mer om dialekter. ¹

LÄS MER: Fakta om dialekter

Kronolekt


Kronolekter är de skillnader i språket som påverkas av talarnas ålder. Om du jämför vilka ord du och dina äldre släktingar använder märker du säkert en skillnad. Det handlar inte bara om vilka ord man använder men också om hur snabbt man pratar, vad man pratar om och så vidare.

Ungdomar kan sägas ha en egen samtalsstil. Här är några kännetecken på hur ungdomar, generellt, talar:

  • Ungdomar talar ofta snabbare än vuxna. Växling mellan olika ämnen sker snabbare likväl som byten av vem som talar. Vuxna som talar kan hålla långa monologer, vilket ungdomar inte gör i lika stor utsträckning.
  • Ungdomar talar ofta med större inlevelse. De använder oftare ljudeffekter (härmar hur något låter) och växlar mellan låg och hög volym.
  • Ämnena som diskuteras är ofta personliga. ¹

Lyssna på radioprogrammet Språket för att lära dig mer om kronolekt. Delen om kronolekt börjar 09.10 in i programmet.
RADIO:  Språket – Varför hör man att någon som talar är gammal eller ung?

Sociolekt


Sociolekter är de skillnader i språket som påverkas av social ställning i samhället. Din utbildning, ditt arbete och din inkomst kan påverka hur du väljer att använda ditt språk. Forskning har även gjorts på hur föräldrars utbildning och yrke påverkar deras barns språk.

Forskning har visat att människor som tillhör en högre social grupp ofta talar mer likt standardspråket. Det betyder att de använder färre dialektala uttryck, mindre slang, färre svordomar och talar mer likt skriftspråk. Människor som tillhör en lägre social grupp använder oftare ett språkbruk som i större grad skiljer sig från standardspråket. ¹

Idiolekt


Idiolekt är ditt alldeles eget, individuella, språkbruk. Alla människor har en egen idiolekt som bland annat påverkas av var du växt upp, din utbildning och ditt kön.

Sexolekter


Uttrycker sig män och kvinnor på olika sätt? Enligt forskning finns vissa skillnader mellan könen:

  • Kvinnor använder färre tveksamhetsmarkörer än män. En tveksamhetsmarkör är ett ord som visar på att man inte är riktigt säker på om det man säger stämmer. Exempel på detta är ord som ”kanske”, ”möjligtvis” och ”eventuellt”.
  • Män talar i större utsträckning med dialekt.
  • Kvinnor använder sig inte lika ofta av könsord och svordomar. ¹

Vissa forskare menar att ungdomar inte uppvisar samma skillnader beroende på kön som vuxna gör. Hur upplever du skillnader mellan hur kvinnor och män uttrycker sig?

RADIO: Talar kvinnor och män olika språk?

Källor


¹Norrby, Catrin, ABC: svenska för gymnasieskolan. Handbok, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close